web analytics

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku

Referencje

 

Description: Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg

Zapraszamy na kurs zawodowy wspfinansowany w 80% ze rodkw unijnych:

"Metodyk ksztacenia na odlego"

 

Kod zawodu wedug Klasyfikacji zawodw i specjalnoci na potrzeby rynku pracy z 7 listopada 2016 r. - rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityk i Spoecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1876): 235103

 

Nowy zawd opracowany na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej. Metodyk edukacji na odlego jest odpowiedzi na zapotrzebowanie placwek owiatowych, ktre wykorzystuj materiay multimedialne. Osoba posiadajca kwalifikacje w tym zawodzie jest przygotowana na cyfryzacj placwek owiatowo-dydaktycznych i tworzenie edukacyjnych materiaw dydaktycznych (m.in. elektronicznych podrcznikw).

 

Kurs zawodowy przeznaczony jest dla osb posiadajcych dyplom ukoczenia studiw wyszych, ktre chc uzyska dodatkowe kwalifikacje do pracy w nowym zawodzie jakim jest metodyk edukacji na odlego.

 

Miejscem pracy metodyka edukacji na odlego s instytucje owiatowe i edukacyjne.

 

Wybrane bloki tematyczne:

 • - ZOOM;
 • - WHEREBY;
 • - OFFICE 365;
 • - GOOGLE CLASSROOM;
 • - Edpuzzle;
 • - SeeSaw;
 • - Kahoot;
 • - Socrative;
 • - Learnetic;
 • - GoToMeeting;
 • - Avaya;
 • - Cisco Webex;
 • - PhotoMath;
 • - KhanAcademy;
 • - Flipped Classroom;
 • - Padlet;
 • - Wai - Not;
 • - GRA AHMEDS FAHRRAD TYPU MOG;
 • - Metoda Promengo;
 • - Discord;
 • - Webinaria;
 • - ClickMeeting;
 • - AnyMeeting;
 • - GoToWebinar;
 • - Socrative;
 • - GoConqr:
 • - Poll Everywhere;
 • - Testmoz;
 • - Gnowledge;
 • - Quizworks:
 • - Symbaloo;
 • - Weebly;
 • - Moodle.

 

Zawd metodyka edukacji na odlego mona uzyska poprzez kursy specjalistyczne wraz z samoksztaceniem oraz dziki dowiadczeniu zawodowemu uzyskanym w pracy. Specjalista w tym zawodzie powinien posiada dowiadczenie projektowe i dydaktyczne.

 

METODYK KSZTACENIA NA ODLEGO:

Data rozpoczcia: 1 lipca 2020
Data zakoczenia: 31 grudnia 2020
Zajcia: online Egzamin w formie projektu kocowego: online
Ilo godzin: 150
Ilo miejsc na kurs z 80% dofinansowaniem: 100 na ca Polsk
Cena: 150z (zamiast 630z)


Z prob o dokumenty rekrutacyjne prosz zwraca si na adres: odn.rybnik@gmail.com


Description: Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg

UWAGA EGZAMIN TELC B2, C1, C2 !

Egzamin z TELC B2 oraz C1 i C2 odbdzie si 27 czerwca oraz 4 lipca 2020 godz.9.00.

Kandydatów zainteresowanych uczestnictwem w egzaminie zapraszamy do skadania zgosze napóniej do 25 maja 2020.Description: Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg
UWAGA EGZAMIN!

Z uwagi na obcienie Nauczycieli prowadzeniem zaj online, wyznaczone zostay cztery terminy egzaminu z metodyki naczania jzyka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym:

30 maja 2020
20 czerwca 2020
25 lipca 2020
15 sierpnia 2020Description: Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg

UWAGA EGZAMIN!

Z uwagi na obcienie Nauczycieli prowadzeniem zaj online, wyznaczone zostay cztery terminy egzaminu z przygotowania pedagogicznego do nauczania jzyka angielskiego (od klasy IV wzwy):

30 maja 2020
20 czerwca 2020
25 lipca 2020
15 sierpnia 2020


Description: Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg
UWAGA EGZAMIN!

Z uwagi na obcienie Nauczycieli prowadzeniem zaj online, wyznaczonych zostao dziewi terminów egzaminu z zarzdzania owiat:

30 maja 2020
6 czerwca 2020
13 czerwca 2020
20 czerwca 2020
27 czerwca 2020
4 lipca 2020
25 lipca 2020
8 sierpnia 2020
15 sierpnia 2020


Description: Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg

UWAGA – Zasady regulujce tryb dostosowania zaj do formy zdalnej.

Zarzdzenie nr 1 Dyrektora Niepublicznego Orodka Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku z 14 marca 2020 roku w sprawie: zasad regulujcych tryb dostosowania zaj do formy zdalnej ich prowadzenia w celu przeciwdziaania rozprzestrzenianiu si wirusa SARS-CoV-2.

PobierzDescription: Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg


UWAGA – ZAWIESZENIE ZAJ

W zwizku z koniecznoci przeciwdziaania rozprzestrzenianiu si wirusa SARS-CoV-2 obowizuje ca spoeczno NODN nadzwyczajny tryb pracy okrelony w wydanych dotychczas wewntrznych aktach prawnych NODN.

Przerwa w zajciach trwa od 13 marca 2020.

Przewidywany termin zakoczenia nadzwyczajnego trybu pracy w ODN przewidywany jest 15 maja 2020.
Description: Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg

Metodyk edukacji na odlego – X EDYCJA

Kwalifikacyjny kurs zawodowy - skierowany jest do osób, które projektuj i organizuj proces ksztacenia w formie kursów elektronicznych lub maj taki zamiar.


Kod zawodu wedug Klasyfikacji zawodów i specjalnoci na potrzeby rynku pracy z 7 listopada 2016 r. - rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityk i Spoecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1876): 235103

Metodyk edukacji na odlego (e-learning)

Nowy zawód opracowany na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej. Metodyk edukacji na odlego jest odpowiedzi na zapotrzebowanie placówek owiatowych, które wykorzystuj materiay multimedialne. Osoba posiadajca kwalifikacje w tym zawodzie jest przygotowana na cyfryzacj placówek owiatowo-dydaktycznych i tworzenie edukacyjnych materiaów dydaktycznych (m.in. elektronicznych podrczników).

Kurs zawodowy przeznaczony jest dla osób posiadajcych dyplom ukoczenia studiów wyszych, które chc uzyska dodatkowe kwalifikacje do pracy w nowym zawodzie jakim jest metodyk edukacji na odlego.

Metodyk edukacji na odlego jest specjalist metod nauczania wiadczcym usugi edukacyjno-doradcze. Celem pracy metodyka edukacji na odlego jest organizowanie procesu opracowania kursu elektronicznego, stworzenie ogólnej koncepcji scenariusza oraz wybór multimediów zastosowanych w kursie. Równorzdnym zadaniem jest wspópraca z ekspertem dziedzinowym i innymi specjalistami polegajca na opracowaniu koncepcji kursu. Po zaakceptowaniu koncepcji kursu elektronicznego przez eksperta dziedzinowego metodyk edukacji na odlego przystpuje do kolejnego etapu, czyli tworzenia ostatecznej wersji kursu w postaci elektronicznej, któr wykonuje sam lub zleca, m.in.: dydaktykowi aplikacji multimedialnych, metodykowi multimedialnemu, informatykowi, czy te grafikowi. Metodyk edukacji na odlego oprócz doboru form multimediów i interakcji, odpowiada równie za wybór i organizacj waciwych metod komunikacji zwizanych z kursem elektronicznym.

Miejscem pracy metodyka edukacji na odlego s instytucje owiatowe i edukacyjne.


Kurs zawodowy prowadzony jest zarówno metodami tradycyjnymi w formie zjazdów stacjonarnych oraz z wykorzystaniem metod i technik ksztacenia na odlego (e-learning), obejmuj 150 godzin dydaktycznych.Wybrane bloki tematyczne:

. Metody ksztacenia na odlego
. Narzdzia ksztacenia na odlego
. Psychologia ksztacenia na odlego
. Rynek usug e-learningowych
. Zarzdzaniem projektami edukacyjnymi
. Komunikacja interpersonalna
. Blended learning
. Promowanie wartoci edukacji
. Tworzenie e-szkole na podstawie scenariuszy
. Szkolenie e-learningowe jako proces mentorski


Zadania zawodowe:
. identyfikowanie potrzeb i oczekiwa rónych grup odbiorców edukacji na odlego;
. prowadzenie wspópracy z ekspertem dziedzinowym i innymi specjalistami w zakresie projektowania programu kursu elektronicznego;
. dobieranie metod i rodków dydaktycznych do potrzeb kursu elektronicznego;
. posugiwanie si narzdziami dedykowanymi do tworzenia kursu elektronicznego;
. dostosowywanie tradycyjnych materiaów dydaktycznych do formy edukacji na odlego;
. ocenianie jakoci kursu elektronicznego;
. dokumentowanie procesu tworzenia kursu elektronicznego zgodnie z procedurami obowizujcymi w danej organizacji;
. udzielanie wsparcia metodycznego i doradzanie organizatorom edukacji na odlego;
. doskonalenie kompetencji i wasnego warsztatu pracy metodycznej;
. prowadzenie warsztatów i konferencji metodycznych dla nauczycieli ksztacenia na odlego;
. organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppo. i ochrony rodowiska.


Zawód metodyka edukacji na odlego mona uzyska poprzez kursy specjalistyczne wraz z samoksztaceniem oraz dziki dowiadczeniu zawodowemu uzyskanym w pracy. Specjalista w tym zawodzie powinien posiada dowiadczenie projektowe i dydaktyczne.


METODYK ZDALNEGO NAUCZANIA

Cena: 600z
Data rozpoczcia: natychmiast po zgoszeniu
Zajcia: forma e-learning
Ilo godzin: 150


! Rozpoczcie zaj - potwierdzone

Absolwenci otrzymuj:
. WIADECTWO MEN o ukoczeniu doskonalenia zawodowego.
Description: Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg

Konferencja metodyczna OXFORD i NODN „Teach & Shine”
dla nauczycieli szkó podstawowych


Rejestracja uczestników: 14.00
Konferencja rozpoczyna si o 14.30

Zapraszamy do wypeniania zgoszenia online poprzez formularz – pozwoli to znacznie skróci proces rejestracji lub zgoszenia mailowe (imi, nazwisko, adres email, szkoa).

Na konferencji otrzymasz okazowe egzemplarze nowych podrczników dla klasy I, IV i VII oraz materiay konferencyjne.

Zgodnie z MEN od 1 stycznia 2020 kady nowy zatwierdzony podrcznik z cyfrowym odzwierciedleniem.

Program konferencji

14:00-14:30 Rejestracja


14:30-15:30 Sesja nie tylko dla nauczycieli klas I-III: Nie wystarczy tylko uczy, czyli o edukacji wczajcej


15:30-15:45 Przerwa


15:45-16:45 Assessment in primary classroom – more than simply testing

 

Serdecznie zapraszamyDescription: Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg
Nowy nabór na kursy kwalifikacyjne - zajcia od stycznia 2020

         - nauczanie jzyka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym; 
         - nauczanie jzyka angielskiego od klasy IV - wzwy; 
         - zarzdzanie w owiacie; 

Rozpoczcie zaj w styczniu 2020.

Ostatni moment na podniesienie kwalifikacji w formie  kwalifikacyjnych w roku szkolnym 2019/2020

Description: Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg
TERMINY EGZAMINÓW TELC do czerwca 2020

Egzamin  TELC B2– 22 luty 2020
godz.   9.30 (cz pisemna)
godz. 13.00 (cz ustna)
Zgoszenie i patno za egzamin do 17.01.2020r. 


Egzamin  TELC B2– 21 marzec 2020
godz.   9.30 (cz pisemna)
godz. 13.00 (cz ustna) 

Zgoszenie i patno za egzamin do 15.02.2020r. 

Egzamin  TELC B2– 23 maj 2020
godz.   9.30 (cz pisemna)
godz. 13.00 (cz ustna) 
Zgoszenie i patno za egzamin do 15.04.2020r. 


Egzamin  TELC B2– 13 czerwca 2020
godz.   9.30 (cz pisemna)
godz. 13.00 (cz ustna) 

Zgoszenie i patno za egzamin do 10.05.2020r. 

Egzamin  TELC C1 – 23 maja 2020
godz.   9.30 (cz pisemna)
godz. 13.30 (cz ustna) 

Zgoszenie i patno za egzamin do 15.04.2020r. 

 

Egzamin  TELC C2 – 23 maja 2020
godz.   9.30 (cz pisemna)
godz. 13.30 (cz ustna) 

Zgoszenie i patno za egzamin do 15.04.2020r.

Zapisy na egzamin zamykaj si 5 tygodni przed terminem egzaminu.

Istnieje moliwo indywidualnego umówienia si na egzamin. Termin egzaminu biegnie 5 tygodni od dnia zgoszenie do dnia egzaminu.  

 

INFORMATOR O EGZAMINIE

 

Description: Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg
Egzamin z METODYKI NAUCZANIA JZYKA ANGIELSKIEGO dla uczestników kursu kwalifikacyjnego, odbdzie si:

6 czerwca o godz.10.00

Description: Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg
Egzamin z ZARZDZANIA OWIAT dla uczestników kursu kwalifikacyjnego odbdzie si:

30 maja o godz.10.00

 

Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg

Kurs jzyka angielskiego na poziomie C1

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w kursie z jzyka angielskiego na poziomie C1 zapraszamy ju w najbliszy wtorek o godz.16.15.

Zajcia obywaj si kadego tygodnia - 3h.

Egzamin TELC na poziomie  C1 odbdzie si 23.05.2020r.

 

Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg
Metodyka nauczania jzyka angielskiego od klasy IV wzwy.

Zapraszamy na kurs kwalifikacyjny z przygotowania metodyczno – pedagogicznego do nauczania jzyka angielskiego od klasy IV – wzwy.

Jeeli chcesz uczy jzyka angielskiego dzieci, modzie oraz dorosych we udzia w kursie kwalifikacyjnym oraz zdobd certyfikat C1.

Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg
EGZAMIN TELC B2

Egzamin B2 – 23.11.2019 (zapisy do 19.10.2019)
Egzamin B2 – 30.11.2019 (zapisy do 26.10.2019)
Egzamin B2 – 22.02.2020 (zapisy do 10.01.2019)

Gratulujemy wszystkim uczestnikom egzaminu z 13.09.2019, którzy otzymali certyfikaty poziomu B2!

 

Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg

Dron dla placówki owiatowej – licencja dla nauczyciela

 „Nowy wymiar dokumentowania i relacjonowania wydarze – wane chwile z nowej perspektywy”, to kurs zawodowy, licencjonowany, na który mamy przyjemno Pastwa zaprosi.

 

Zapraszamy z kadej placówki osob, która zajmuje si dokumentowaniem i relacjonowaniem wydarze do wzicia udziau, w kursie na operatora statku bezzaogowego, zakoczonego egzaminem pastwowym oraz otrzymaniem licencji Urzdu Lotnictwa Cywilnego.

 

W cenie licencjonowanego kursu oferujemy:
-  zajcia dla jednej osoby w 40-sto godzinnym wymiarze;
-  pastwowy egzamin Urzdu Lotnictwa Cywilnego;
-  wydanie licencji operatora bezzaogowego statku powietrznego;
-  wydanie wiadectwa ukoczeni kursu zawodowego;
interaktywny kurs fotografii, nie tylko lotniczej;
dron dla placówki, z której oddelegowano pracownika na kurs.

 

Zapierajca dech w piersiach  fotografia lotnicza pozwala uchwyci wane wydarzenia w sposób, który jeszcze kilkanacie lat temu by moliwy tylko do uzyskania z pokadu migowca lub samolotu, tym samym by dostpny dla wskiego grona odbiorców. Kreatywne moliwoci dla operatorów dronów s nieskoczone. Wydarzenia z ycia placówki  mog by pokazane z niebanalnej, wspaniaej perspektywy lotniczej dziki której mona stworzy zapierajce dech w piersi relacje z wydarze.

Nabór do 15 wrzenia. Rozpoczcie zaj 30 wrzenia.
 www.drony.rybnik.pl;

ZAPRASZAMY!

Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg

Ostatni dzwonek dla nauczycieli.
Wymagane od nauczycieli kwalifikacje winny by uzupenione do 31 sierpnia 2020 roku


W Dzienniku Ustaw z 24 sierpnia 2017 r. opublikowano rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Weszo ono w ycie 1 wrzenia 2017 r. Tre rozporzdzenia jest dostpna dla zainteresowanych na stronach rzdowych.

Istot tego rozporzdzenia jest to, e wymagane od nauczycieli kwalifikacje winny by uzupenione do 31 sierpnia 2020 roku - po tej dacie koniecznie bdzie posiadanie kwalifikacji na poziomie studiw magisterskich ( 31 projektu rozporzdzenia). Tre rozporzdzenia dostpna na stronie www.odn.rybnik.pl oraz MEN - zapoznaj si z rozporzdzeniem a upewnisz si, e kursy kwalifikacyjne traktowane s rwnoznacznie ze studiami podyplomowymi w przypadku przygotowania pedagogiczno - metodycznego do nauczania jzyka obcego.

Najpniej we wrzeniu 2019 roku trzeba podj decyzj o uzupenieniu kwalifikacji.

Zmieniono te wymagania ( 12 rozporzdzenia) wobec nauczycieli jzyka angielskiego (lub innego jzyka obcego) w przedszkolach - nauczyciel (oprcz oczywistego przygotowania pedagogicznego) musi ukoczy studia pierwszego lub drugiego stopnia lub ukoczy kurs kwalifikacyjny w zakresie danego jzyka obcego oraz legitymowa si wiadectwem z danego jzyka co najmniej na poziomie B2. A wic wszyscy, ktrzy maj kwalifikacje do pracy w przedszkolach i dodatkowo podnieli swoje kompetencje jzykowe mog w przedszkolu naucza jzyka obcego.

I znowu - czas na uzupenienie tych kompetencji nauczyciel ma tylko do 31 sierpnia 2020 roku.

 

Niepubliczny Orodek Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku (rybnicki kampus) zaprasza zarwno na kursy kwalifikacyjne jak i kursy jzykowe, po ktrych uczestnicy przystpuj do midzynarodowego egzaminu na poziomie B2. Wszystkie zajcia odbywaj si z egzaminatorami - NODN jest centrum egzaminacyjnym.

 

Rozporzdzenie z 2017 r Pobierz pdf

 

Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg

Kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania jzyka angielskiego.


X edycja kursu,  na któr mamy przyjemno Pastwa zaprosi.

 

Zajcia: od padzernika 2019 do czerwca 2020.
Ilo godzin: 240
Ilo semestrów: 2
Ilo miejsc: ograniczona
Rozpoczcie kursu: potwierdzone
Zapisy: osobicie w sekretariacie NODN

 

Cena cakowita dwóch semestrów - 1600z (patne w ratach)

 

Zapoznaj si z rozporzdzeniem a upewnisz si, e kursy kwalifikacyjne traktowane s równoznacznie ze studiami podyplomowymi w przypadku przygotowania pedagogiczno – metodycznego do nauczania jzyka obcego.

 

Moliwo ubiegania si o dofinansowanie kursu zarówno w Pastwa placówkach macierzystych jak i urzdach miast lub gmin.

 

Kursy kwalifikacyjne wymienione w rozporzdzeniu otrzymuja identyczny poziom dofinansowania jak studia podyplomowe z uwagi na niemal identyczn ilo godzin,  które umoliwiaj uzyskanie dodatkowych kwalifikacji:  powyej 210 godzin.

 

Ilo godzin na kursach kwalifikacyjnych regulowana jest rozporzdzeniem Ministra Edukacji.
Ilo godzin na studiach podyplomowych reguluj zapisy organów uczelni wyszych.

 

 

Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg

Zarzdzanie w owiacie

Siódma edycja  "Zarzdzania w owiacie",  na któr mamy przyjemno Pastwa zaprosi.

 

Zajcia: od padzernika 2019 do czerwca 2020.
Ilo godzin: 210
Ilo semestrów: 2
Ilo miejsc: ograniczona
Rozpoczcie kursu: potwierdzone
Zapisy: osobicie w sekretariacie NODN

 

Cena cakowita dwóch semestrów - 1600z (patne w ratach)

 

Moliwo ubiegania si o dofinansowanie kursu zarówno w Pastwa placówkach macierzystych jak i urzdach miast lub gmin.

 

Kursy kwalifikacyjne wymienione w rozporzdzeniu otrzymuja identyczny poziom dofinansowania jak studia podyplomowe z uwagi na niemal identyczn ilo godzin,  które umoliwiaj uzyskanie dodatkowych kwalifikacji:  powyej 210 godzin.

 

Ilo godzin na kursach kwalifikacyjnych regulowana jest rozporzdzeniem Ministra Edukacji.
Ilo godzin na studiach podyplomowych reguluj zapisy organów uczelni wyszych.

 

Zapoznaj si z rozporzdzeniem a upewnisz si, e kursy kwalifikacyjne traktowane s równoznacznie ze studiami podyplomowymi w przypadku zarzdzania w owiacie.

 

 

Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg
UWAGA!

Zapraszamy na kurs jzykowy przygotowujcy do midzynarodowego egzaminu na poziomie C1 

Zajcia raz w tygodniu – 7h – od 9.00 do 15.00 – soboty
Ilo godzin w roku: 90 + 90 

Zajcia – co dwa tygodnie – z egzaminatorami TELC/PTE
Speaking (plus testy ze sownictwa) – co dwa tygodnie – z egzaminatorami TELC/PTE

185 godzin testów z poziomu C1 na platformie eLearnig  ODNu. 

2 x próbny egzamin w maju 2020

Egzamin C1 – 23 maja 2020 godz.9.00

Cena: 2.000 z (moliwo rat)

 

Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg

Szanowni Pastwo.

Zapraszamy do ODN w dniach 26 i 27 sierpnia , w godzinach 11.00 – 16.00  po odbiór certyfikatów  TELC B2 oraz wiadectw ukoczenia kursu kwalifikacyjnego.

Od wrzenia, odbiór dokumentów w godzinach urzdowania sekretariatu.

Korzystajc z okazji, chcemy raz jeszcze podzikowa  Pastwu za cay rok, który spdzilimy wspólnie na zajciach oraz  niezapomnianych „speaking`ach” ;)  Sobota bez „speaking`u” –  sobot zmarnowan ;)

Dzikujemy za wszelkie oznaki sympatii z Pastwa strony i naprawd przemi atmosfer w grupie. yczymy „poamania jzyka” w pracy jako nauczyciel jzyka angielskiego !

Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg

UWAGA!

Egzamin TELC B2 - 13.09.2019
Egzamin TELC B2 - 04.10.2019
Egzamin TELC B2 - 23.11.2019

 

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu z jzyka angielskiego na poziomie B2, zapraszamy na egzamin. Zapisy 5 tygodni przed dat egzaminu.

 

Istnieje moliwo przeprowadzenia egzaminu poza nasz siedzib, pod warunkiem zebrania 20 osobowej grupy uczestników egzaminu.


Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg
UWAGA!

Egzamin TELC B2 - 2.09.2019

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu z jzyka angielskiego na poziomie B2, zapraszamy na egzamin, ktry odbdzie si 2 wrzenia 2019 roku.

Zapisy do 30.07.2019r.

Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg
KURS KWALIFIKACYJNY WAKACYJNY

Zapraszamy na wakacyjny kurs kwalifikacyjny z metodyki nauczania jzyka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym.


Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg

KURS ZAWODOWY W ZAKRESIE DOGOTERAPII

Szanowni Pastwo,

ju w styczniu 2019 roku w naszym Orodku odbdzie si pierwszy poziom kursu doskonalcego z zakresu dogoterapii.

Kurs wstpny prowadzony jest przez zawodowego dogoterapeut, nauczyciela pracujcegow szkole podstawowej oraz przedszkolu.

Kurs obejmuje treci teoretyczne oraz zajcia praktyczne z udziaem psa terapeuty. Kurs daje moliwo zapisu na rozszerzony kurs zawodowy z zakresu dogoterapii, który odbdzie si w naszym Orodku ju na wiosn w przyszym roku kalenarzowym.

Cena wstpnego kursu doskonalcego - 100z / 6 godzin zaj.

Peny kurs zawodowy to kompleksowe przygotowanie do prowadzenia zaj z zakresu dogoterapii. Kurs obejmuje zarówno zajcia teoretyczne jak i praktyczne. Kady uczestnik kursu otrzyma ksik oraz pyty z materiaami i przebiegiem egzaminu dla psa. Kursanci uczestnicz w kursie bez psa! Jedynym warunkiem uczestnictwa w kursie jest ukoczenie 18 roku ycia.

Kurs w obrbie zawodu KYNOTERAPEUTA (dogoterapeuta), wpisany jest do Rejestru Zawodów i Specjalnoci na Potrzeby Rynku Pracy MPIPS pod nr 323007.

Pena cena kursu rozszerzonego to 1500z (moliwo rozoenia na 3 raty po 500z).
Ilo miejsc na oba kursy ograniczona!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg

Rozporzdzenie Ministra Edukcacji w sprawie szczegowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli:
POBIERZ
Wykaz egzaminw - strony 12-14
(w tym TELC; np. j. angielski podstwowy punkt i)

Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg
"Zarzdzanie w owiacie"

To ju szsta edycja "Zarzdzania w owiacie", na ktr mamy przyjemno Pastwa zaprosi.

Zajcia: od padzernika 2018 do czerwca 2019.
Ilo godzin: 210
Ilo semestrw: 2
Ilo miejsc: ograniczona
Rozpoczcie kursu: potwierdzone
Zapisy: osobicie w sekretariacie NODN


Cena cakowita dwch semestrw - 1600z (patne w 5 ratach)

Zgoda na prowadzenie kursu na stronach lskiego Kuratorium Owiaty oraz w sekretariacie NODN.

Dla kogo kurs?

. P.O Dyrektorw szk;
. Osb zajmujcych stanowiska kierownicze w przedszkolach i innych placwkach owiatowo-wychowawczych (centrach ksztacenia praktycznego, centrach ksztacenia ustawicznego, orodkach doskonalenia nauczycieli, itp.
. Kandydatw na stanowiska kierownicze w owiacie,
. Nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem zawodowym, pragncych naby wiedz i umiejtnoci z zakresu zarzdzania w owiacie,
. Osb rozwaajcych zaoenie przedszkola, szkoy, klubu przedszkolaka, szkoy jzykowej, obka, itd.;
. Osb zajmujcych si problematyk owiatow w jednostkach samorzdu terytorialnego;
. Pracownikw nadzoru pedagogicznego;
. Pracownikw organw prowadzcych szkoy;
. Animatorw dziaa i organizacji owiatowych.

Istnieje moliwo przeprowadzenia zaj w Pastwa placwce pod warunkiem, e wielko grupy nie jest mniejsza ni 20 osb. Szczegw udzielamy telefonicznie.

ZAPRASZAMY!

 

Wzór wiadectwa ukoczenia kursu kwalifikacyjnego

POBIERZDescription: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg
"Metodyka nauczania jzyka obcego - jzyka angielskiego - w okresie wczesnoszkolnym"

Zapisy na DZIEWIT edycj:

Zajcia: od padzernika 2018 do maja 2019.
Ilo godzin: 240
Ilo semestrw: 2
Ilo miejsc: ograniczona
Rozpoczcie kursu: potwierdzone (zajcia w soboty)

Zapisy: osobicie w sekretariacie NODN

Cena: 1600z (przy udziale tylko w kursie kwalifikacyjnym)

Kurs kwalifikacyjny z metodyki nauczania LUB studia podyplomowe z metodyki nauczania DAJ IDENTYCZNE UPRAWNIENIA

Plus certyfikat jzykowy w obu przypadkach.

Brak jednego z komponentw = brak penych kwalifikacji do nauczania jzyka angielskiego

Zgoda na prowadzenie kursu na stronach lskiego Kuratorium Owiaty oraz w sekretariacie NODN.

Wykupuj 300h kursu jzykowego przygotowujcego do certyfikatu jzykowego - - kurs kwalifikacyjny z metodyki ZA DARMO.

Istnieje moliwo przeprowadzenia zaj w Pastwa placwce pod warunkiem, e wielko grupy jest nie mniejsza ni 20 osb. Szczegw udzielamy telefonicznie.Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg
"Przygotowanie pedagogiczne do nauczania jzyka obcego - jzyka angielskiego"


Zapisy na TRZECI edycj:

Zajcia: od padzernika 2018 do maja 2019.
Ilo godzin: 280
Ilo semestrw: 2
Ilo miejsc: ograniczona
Rozpoczcie kursu: potwierdzone (zajcia w soboty)

Zapisy: osobicie w sekretariacie NODN

Cena: 1600z (przy udziale tylko w kursie kwalifikacyjnym)

Kurs kwalifikacyjny z metodyki nauczania LUB studia podyplomowe z metodyki nauczania DAJ IDENTYCZNE UPRAWNIENIA

Plus certyfikat jzykowy w obu przypadkach.

Brak jednego z komponentw = brak penych kwalifikacji do nauczania jzyka angielskiego

Zgoda na prowadzenie kursu na stronach lskiego Kuratorium Owiaty oraz w sekretariacie NODN.

Istnieje moliwo przeprowadzenia zaj w Pastwa placwce pod warunkiem, e wielko grupy jest nie mniejsza ni 20 osb. Szczegw udzielamy telefonicznie.Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg
"Przygotowanie pedagogiczne do nauczania jzyka obcego - jzyka niemieckiego"


Zapisy na DRUG edycj:

Zajcia: od padzernika 2018 do maja 2019.
Ilo godzin: 280
Ilo semestrw: 2
Ilo miejsc: ograniczona
Rozpoczcie kursu: potwierdzone (zajcia w soboty)

Zapisy: osobicie w sekretariacie NODN

Cena: 1600z (przy udziale tylko w kursie kwalifikacyjnym)

Kurs kwalifikacyjny z metodyki nauczania LUB studia podyplomowe z metodyki nauczania DAJ IDENTYCZNE UPRAWNIENIA

Plus certyfikat jzykowy w obu przypadkach.

Brak jednego z komponentw = brak penych kwalifikacji do nauczania jzyka niemieckiego

Zgoda na prowadzenie kursu na stronach lskiego Kuratorium Owiaty oraz w sekretariacie NODN.


Istnieje moliwo przeprowadzenia zaj w Pastwa placwce pod warunkiem, e wielko grupy jest nie mniejsza ni 20 osb. Szczegw udzielamy telefonicznie.


Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg
"300 h Kurs jzyka angielskiego przygotowujcy do certyfikatu PTE B2 lub TELC B2'


- zajcia potwierdzone - od padziernika 2018 czerwca 2019 Zajcia prowadz egzaminatorzy PTE oraz TELC.

W ramach kursu 10 prbnych egzaminw z "mwienia" ONE to ONE z egzaminatorem PTE/TELC.

W ramach kursu 10 prbnych egzaminw z czci pisemnej PTE/TELC Wszystkie zajcia i egzaminy na certyfikaty odbywaj si w siedzibie NODN!

Rwnolegle z kursem jzykowym, mona bra udzia w kursie kwalifikacyjnym dla nauczycieli.

Istnieje moliwo przeprowadzenia zaj w Pastwa placwce pod warunkiem, e wielko grupy jest nie mniejsza ni 20 osb. Szczegw udzielamy telefonicznie.

Serdecznie zapraszamy!
Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg

KURS ONLINE: tygodniowy

Przemoc rwnienicza

Rozpoczcie zaj: kady pierwszy poniedziaek miesica
Cena: 80zDescription: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg
KURS ONLINE: tygodniowy

Mowa ciaa w praktyce

Rozpoczcie zaj: kady pierwszy poniedziaek miesica
Cena: 50z


Po zakoczonym kursie uczestnicy otrzymuj wiadectwa ukoczenia formy doskonalenia i nabycia nowych kwalifikacji zawodowych na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

W razie jakichkolwiek pyta - czekamy na wiadomo email lub kontakt telefoniczny - +48 502 162 365.Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg
Kwalifikacyjny kurs zawodowy - Metodyk edukacji na odlego - skierowany jest do osb, ktre projektuj i organizuj proces ksztacenia w formie kursw elektronicznych lub maj taki zamiar.

Kod zawodu wedug Klasyfikacji zawodw i specjalnoci na potrzeby rynku pracy z 7 listopada 2016 r. - rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityk i Spoecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1876): 235103

Metodyk edukacji na odlego (e-learning)

Nowy zawd opracowany na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej. Metodyk edukacji na odlego jest odpowiedzi na zapotrzebowanie placwek owiatowych, ktre wykorzystuj materiay multimedialne. Osoba posiadajca kwalifikacje w tym zawodzie jest przygotowana na cyfryzacj placwek owiatowo-dydaktycznych i tworzenie edukacyjnych materiaw dydaktycznych (m.in. elektronicznych podrcznikw).

Kurs zawodowy przeznaczony jest dla osb posiadajcych dyplom ukoczenia studiw wyszych, ktre chc uzyska dodatkowe kwalifikacje do pracy w nowym zawodzie jakim jest metodyk edukacji na odlego.

Metodyk edukacji na odlego jest specjalist metod nauczania wiadczcym usugi edukacyjno-doradcze. Celem pracy metodyka edukacji na odlego jest organizowanie procesu opracowania kursu elektronicznego, stworzenie oglnej koncepcji scenariusza oraz wybr multimediw zastosowanych w kursie. Rwnorzdnym zadaniem jest wsppraca z ekspertem dziedzinowym i innymi specjalistami polegajca na opracowaniu koncepcji kursu. Po zaakceptowaniu koncepcji kursu elektronicznego przez eksperta dziedzinowego metodyk edukacji na odlego przystpuje do kolejnego etapu, czyli tworzenia ostatecznej wersji kursu w postaci elektronicznej, ktr wykonuje sam lub zleca, m.in.: dydaktykowi aplikacji multimedialnych, metodykowi multimedialnemu, informatykowi, czy te grafikowi. Metodyk edukacji na odlego oprcz doboru form multimediw i interakcji, odpowiada rwnie za wybr i organizacj waciwych metod komunikacji zwizanych z kursem elektronicznym.
Miejscem pracy metodyka edukacji na odlego s instytucje owiatowe i edukacyjne.

Kurs zawodowy prowadzony jest zarwno metodami tradycyjnymi w formie zjazdw stacjonarnych oraz z wykorzystaniem metod i technik ksztacenia na odlego (e-learning), obejmuj 150 godzin dydaktycznych.

Wybrane bloki tematyczne:

. Metody ksztacenia na odlego
. Narzdzia ksztacenia na odlego
. Psychologia ksztacenia na odlego
. Rynek usug e-learningowych
. Zarzdzaniem projektami edukacyjnymi
. Komunikacja interpersonalna
. Blended learning
. Promowanie wartoci edukacji
. Tworzenie e-szkole na podstawie scenariuszy
. Szkolenie e-learningowe jako proces mentorski


Zadania zawodowe:
. identyfikowanie potrzeb i oczekiwa rnych grup odbiorcw edukacji na odlego;
. prowadzenie wsppracy z ekspertem dziedzinowym i innymi specjalistami w zakresie projektowania programu kursu elektronicznego;
. dobieranie metod i rodkw dydaktycznych do potrzeb kursu elektronicznego;
. posugiwanie si narzdziami dedykowanymi do tworzenia kursu elektronicznego;
. dostosowywanie tradycyjnych materiaw dydaktycznych do formy edukacji na odlego;
. ocenianie jakoci kursu elektronicznego;
. dokumentowanie procesu tworzenia kursu elektronicznego zgodnie z procedurami obowizujcymi w danej organizacji;
. udzielanie wsparcia metodycznego i doradzanie organizatorom edukacji na odlego;
. doskonalenie kompetencji i wasnego warsztatu pracy metodycznej;
. prowadzenie warsztatw i konferencji metodycznych dla nauczycieli ksztacenia na odlego;
. organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppo. i ochrony rodowiska.


Zawd metodyka edukacji na odlego mona uzyska poprzez kursy specjalistyczne wraz z samoksztaceniem oraz dziki dowiadczeniu zawodowemu uzyskanym w pracy. Specjalista w tym zawodzie powinien posiada dowiadczenie projektowe i dydaktyczne.

METODYK ZDALNEGO NAUCZANIA

Cena: 600z
Data rozpoczcia: 3 listopada 2018
Data zakoczenia: 10 stycznia 2019
Zajcia: forma e-learning
Ilo godzin: 150

! Rozpoczcie zaj - potwierdzone

Absolwenci otrzymuj:
. WIADECTWO MEN o ukoczeniu doskonalenia zawodowego.
Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg
DOGOTERAPIA/KYNOTERAPIA

Kurs zawodowy, instruktorski w zakresie dogoterapii/kynoterapii czyli terapii kontaktowej z udziaem psa pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego

! Udzia w kursie bez psa !


Dopiero po zakoczeniu kursu istnieje molwio pracy z psem pod okiem trenerw.

Dogoterapia to jedna z form animaloterapii, inaczej zwana terapi kontaktow lub terapi z udziaem zwierzt, ktra zyskuje coraz wiksz popularno. Forma wspomagania rozwoju dziecka w obecnoci psa na zajciach staje si podan alternatywn form uczenia dzieci, dlatego naley si tylko cieszy z coraz szerzej wprowadzanej do szk i przedszkoli tzw. edukacji humanitarnej.

Zabawa jest naturaln i bezinteresown form aktywnoci dziecka, ktra niewtpliwie spenia znaczc rol w jego rozwoju psychoruchowym. Dziecko bawi si dla samej radoci pyncej z zabawy, nie dy do osignicia jakiego celu. Nawet gry i sporty s dla maych dzieci form zabawy, mimo z gry narzuconego regulaminu, gdy celem jest tam doznawanie przyjemnoci, a nie wspzawodnictwo. W zabawie dziecko komunikuje si, osiga wartociowe i ksztacce dowiadczenia, rozadowuje emocje oraz uczy si zachowa prospoecznych. Rne formy zabaw, np.: tematyczne, konstrukcyjne, sportowe, z elementami rytmiki ucz koncentracji uwagi, obserwacji, rozwijaj poczucie sukcesu i rosncej kompetencji.

Spotkanie z Psem (SP) - zajcia z psem, ktre maj na celu stworzenie pozytywnego kontaktu pomidzy uczestnikami a psem. W trakcie spontanicznej, radosnej zabawy (ukierunkowanej przez prowadzcego) uczestnicy przyzwyczajaj si do kontaktu z psem, gaszcz go, wydaj polecenia. Zajcia SP maj za zadanie dostarczenie uczestnikom pozytywnego adunku emocjonalnego i satysfakcji z obcowania z psem, przeamuj lki w kontaktach z otoczeniem, stymuluj rozwj zmysw, pobudzaj aktywno, pozwalaj oderwa si od otaczajcej rzeczywistoci. W zalenoci od potrzeb podopiecznych i moliwoci placwki maj form spotka indywidualnych lub pracy grupowej. Mog odbywa si w formie spotka jednorazowych lub zaj cyklicznych. Czas trwania zwykle nie jest jednoznacznie okrelony.
Kynoterapeuta/dogoterapeuta prowadzi dokumentacj zaj polegajc na zapisie spostrzee dotyczcych zachowania si podopiecznych.

Edukacja z Psem (EP) - zajcia maj na celu usprawnienie sfery intelektualnej i poznawczej, co wymaga odpowiedniego przygotowania (scenariusza) oraz wiedzy i umiejtnoci osb prowadzcych wykraczajcych poza ramy SP. Dlatego wyodrbniono je w oddzielnej formie. Zajcia najczciej odbywaj si w przedszkolach i szkoach. Pies uczestniczc aktywnie w zajciach motywuje do nauki i poprzez stworzenie przyjaznych warunkw emocjonalnych zwiksza moliwoci przyswojenia wiedzy. Dziecko chtniej zapamituje treci, ktrych bohaterem jest jego nowy przyjaciel - pies. EP pomaga rwnie osobom o obnionej percepcji lub niechci (z rnych powodw) do przyswajania wiedzy i przebywania w szkole. Zajcia prowadzone s w grupach (klasach) lub indywidualnie przez zesp kynoterapeutyczny kierowany przez pedagoga. Maj okrelony scenariusz realizujcy program nauczania.
Wskazana jest ewaluacja i dokumentacja zaj.

Kurs zawodowy, instruktorski w zakresie dogoterapii/kynoterapii czyli terapii kontaktowej z udziaem psa pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego

Cel kursu: kompleksowy kurs dajcy wiedz ogln, umiejtnoci i kwalifikacje zawodowe w obrbie zawodu Kynoterapeuta (dogoterapeuta) wpisanego do Klasyfikacji zawodw i specjalnoci pod numerem 323007.


Adresaci kursu:

zainteresowane kynoterapi/dogoterapi osoby:
- pracujce z dziemi, modzie lub osobami dorosymi w placwkach systemw: edukacji, zdrowia lub pomocy spoecznej lub
- majce zamiar podj prac kynoterapeuty w jednostkach organizacyjnych systemw: edukacji, zdrowia lub pomocy spoecznej lub
- planujce wczy kynoterapi do indywidualnej praktyki w swoim gabinecie specjalistycznym lub
planujce prowadzi indywidualn praktyk kynoterapeutyczn. - osoby co najmniej z wysztaceniem rednim

Cena: 1700z (patne w ratach)
Zajcia weekendowe
Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg
Midzynarodowy egzamin TELC C1
Gratulujemy wszystkim zdanego egzaminu C1 !


26 maja 2018 odby si egzamin TELC C1, raz jeszcze gratulujemy wszystkim, ktrzy wzili w nim udzia i yczymy wielu sukcesw zawodowych i osobistych!


Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg
Kurs jzyka angielskiego - przygotowanie do egzaminu C1 II Edycja

90 h stacjonarnych -
180h testw Advanced (Competent User) online na platformie e-learning NODN


Zajcia - od padziernika 2018 do maja 2019

Zajcia prowadz egzaminatorzy PTE oraz TELC.

W ramach kursu 10 prbnych egzaminw z "mwienia" z egzaminatorem PTE/TELC.

W ramach kursu 10 prbnych egzaminw z czci pisemnej PTE/TELC Cena dla 5 osb: 1.800z (patne 10 miesicy x 180z)

Wszystkie zajcia i egzaminy na certyfikaty odbywaj si w siedzibie NODN!

Serdecznie zapraszamy!Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg


"Zarzdzanie w owiacie"


To ju szsta edycja "Zarzdzania w owiacie", na ktr mamy przyjemno Pastwa zaprosi.

Zajcia: od padzernika 2018 do czerwca 2019.
Ilo godzin: 210
Ilo semestrw: 2
Ilo miejsc: ograniczona
Rozpoczcie kursu: potwierdzone
Zapisy: osobicie w sekretariacie NODN


Cena cakowita dwch semestrw - 1600z (patne w 5 ratach)

Zgoda na prowadzenie kursu na stronach lskiego Kuratorium Owiaty oraz w sekretariacie NODN.


Dla kogo kurs?
. P.O Dyrektorw szk;
. Osb zajmujcych stanowiska kierownicze w przedszkolach i innych placwkach owiatowo-wychowawczych (centrach ksztacenia praktycznego, centrach ksztacenia ustawicznego, orodkach doskonalenia nauczycieli, itp.
. Kandydatw na stanowiska kierownicze w owiacie,
. Nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem zawodowym, pragncych naby wiedz i umiejtnoci z zakresu zarzdzania w owiacie,
. Osb rozwaajcych zaoenie przedszkola, szkoy, klubu przedszkolaka, szkoy jzykowej, obka, itd.;
. Osb zajmujcych si problematyk owiatow w jednostkach samorzdu terytorialnego;
. Pracownikw nadzoru pedagogicznego;
. Pracownikw organw prowadzcych szkoy;
. Animatorw dziaa i organizacji owiatowych.

Istnieje moliwo przeprowadzenia zaj w Pastwa placwce pod warunkiem, e wielko grupy jest nie mniejsza ni 20 osb. Szczegw udzielamy telefonicznie.

ZAPRASZAMY!


Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg
"Metodyka nauczania jzyka obcego - jzyka angielskiego - w okresie wczesnoszkolnym"

Zapisy na DZIEWIT edycj:

Zajcia: od padzernika 2018 do maja 2019.
Ilo godzin: 240
Ilo semestrw: 2
Ilo miejsc: ograniczona
Rozpoczcie kursu: potwierdzone (zajcia w soboty)

Zapisy: osobicie w sekretariacie NODN

Cena: 1600z (przy udziale tylko w kursie kwalifikacyjnym)

Kurs kwalifikacyjny z metodyki nauczania LUB studia podyplomowe z metodyki nauczania DAJ IDENTYCZNE UPRAWNIENIA

Plus certyfikat jzykowy w obu przypadkach.

Brak jednego z komponentw = brak penych kwalifikacji do nauczania jzyka angielskiego


Zgoda na prowadzenie kursu na stronach lskiego Kuratorium Owiaty oraz w sekretariacie NODN.

Wykupuj 300h kursu jzykowego przygotowujcego do certyfikatu jzykowego - - kurs kwalifikacyjny z metodyki ZA DARMO.

Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg
"Przygotowanie pedagogiczne do nauczania jzyka obcego - jzyka angielskiego"

Zapisy na TRZECI edycj:

Zajcia: od padzernika 2018 do maja 2019.
Ilo godzin: 280
Ilo semestrw: 2
Ilo miejsc: ograniczona
Rozpoczcie kursu: potwierdzone (zajcia w soboty)

Zapisy: osobicie w sekretariacie NODN

Cena: 1600z (przy udziale tylko w kursie kwalifikacyjnym)

Kurs kwalifikacyjny z metodyki nauczania LUB studia podyplomowe z metodyki nauczania DAJ IDENTYCZNE UPRAWNIENIA

Plus certyfikat jzykowy w obu przypadkach.

Brak jednego z komponentw = brak penych kwalifikacji do nauczania jzyka angielskiego


Zgoda na prowadzenie kursu na stronach lskiego Kuratorium Owiaty oraz w sekretariacie NODN.


Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg
"Przygotowanie pedagogiczne do nauczania jzyka obcego - jzyka niemieckiego"

Zapisy na DRUG edycj:

Zajcia: od padzernika 2018 do maja 2019.
Ilo godzin: 280
Ilo semestrw: 2
Ilo miejsc: ograniczona
Rozpoczcie kursu: potwierdzone (zajcia w soboty)

Zapisy: osobicie w sekretariacie NODN

Cena: 1600z (przy udziale tylko w kursie kwalifikacyjnym)

Kurs kwalifikacyjny z metodyki nauczania LUB studia podyplomowe z metodyki nauczania DAJ IDENTYCZNE UPRAWNIENIA

Plus certyfikat jzykowy w obu przypadkach.

Brak jednego z komponentw = brak penych kwalifikacji do nauczania jzyka niemieckiego


Zgoda na prowadzenie kursu na stronach lskiego Kuratorium Owiaty oraz w sekretariacie NODN.


Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg
"300 h Kurs jzyka angielskiego przygotowujcy do certyfikatu PTE B2 lub TELC B2'


- zajcia potwierdzone - od padziernika 2018 czerwca 2019 Zajcia prowadz egzaminatorzy PTE oraz TELC.

W ramach kursu 10 prbnych egzaminw z "mwienia" ONE to ONEz egzaminatorem PTE/TELC.

W ramach kursu 10 prbnych egzaminw z czci pisemnej PTE/TELC
Wszystkie zajcia i egzaminy na certyfikaty odbywaj si w siedzibie NODN!

Rwnolegle z kursem jzykowym, mona bra udzia w kursie kwalifikacyjnym dla nauczycieli.


Serdecznie zapraszamy!

Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg
Metody Aktywnego Suchania Muzyki Wedug Batii Strauss
z psychologiem i instruktork taca.


Szkolenie z zakresu metod aktywnego suchania muzyki wedlug Batii Strauss. Szkolenie jest bezpatne i odbdzie si:

29 maja 2018 roku (wtorek) o godzinie 15:30.

Pitro II, sala 2.8

ZAPRASZAMY

Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg
Egzamin TELC B2 - czerwiec 2018

Szanowni Pastwo, 16 czerwca (sobota) o godz. 9.00 odbdzie si w naszym Orodku egzamin TELC na poziomie B2 w czci pisemnej.

Cz ustna egzaminu B2 odbywa bdzie si od godziny 14.00.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w egzaminie.

Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg
Metody Aktywnego Suchania Muzyki Wedug Batii Strauss w nauczaniu jzyka obcego!
z psychologiem i instruktork taca.


Szkolenie z zakresu metod aktywnego suchania muzyki wedlug Batii Strauss.
Szkolenie jest bezpatne i odbdzie si:

15 maja 2018 roku (wtorek) o godzinie 15:30.

Pitro II, sala 2.8

ZAPRASZAMY

Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg
Po nitce do kbka - egzamin smoklasisty odkodowany!

Przed nami rok do pierwszego egzaminu smoklasisty. Aby jak najlepiej przygotowa do niego siebie i swoich uczniw, naley wzi pod uwag wiele elementw. Rozumienie i przetwarzanie nagra, tekstw, stosowanie funkcji i rodkw jzykowych oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej s jak poruszanie si w labiryncie - przydatne bd mapa i wskazwki.

Oxford University Press

Professional Development Day
09.05.2018 (roda)
15:00-16:00

Zaproszenie

Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg
Egzamin TELC C1 - maj 2018


Szanowni Pastwo, 26 maja (sobota) o godz. 9.00 odbdzie si w naszym Orodku egzamin TELC na poziomie C1 w czci pisemnej.

Cz ustna egzaminu C1 odbywa bdzie si od godziny 14.00.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgoszenia uczestnictwa w egzaminie.

Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg

Profesor Jacek Pyalski w Rybniku
"Korzenie przemocy rwnieniczej, cyberprzemoc, bullying"

15 marca 2018 godz. 9.45 - 16.15


Profesor Jacek Pyalski, 15 marca 2018 roku, bdzie goci w Rybniku, w Niepublicznym Orodku Doskonalenia Nauczycieli (rybnicki kampus), ze szkoleniem na temat "Korzeni przemocy rwieniczej". Podczas 8 - godzinnego szkolenia, bdzie poruszany temat przemocy rwieniczej, cyberprzemocy oraz bullyingu.


Tematyka 8 - godzinnego szkolenia:

1. Przemoc rwienicza - czego moemy nie zobaczy a powinnimy.
2. Bullying jako szczeglny przypadek przemocy rwieniczej - konsekwencje i mechanizmy.
3. Typologia bullyingu.
4. Cyberprzemoc.
5. Czy cyberprzemoc rni si od tradycyjnej przemocy rwieniczej?
6. Zapobieganie bullyingowi - co robi w nowej klasie?
7. Jak reagowa, gdy bullying ju si pojawi.
8. Przyczyny przemocy rwieniczej.
9. Praktyczne pomysy: jak przeciwdziaa przemocy rwieniczej?

Szkolenie jest bezpatne, a ilo miejsc ograniczona, dlatego prosimy osoby zainteresowane udziaem o wypenienie zgoszenia (w zakadce poniej), podpisanie go, zeskanowanie, a nastpnie odesanie na adres mailowy: odn.rybnik@gmail.com

Kadorazowo potwierdzamy otrzymanie zgoszenia. Brak potwierdzenia rwnoznaczny jest z nieotrzymaniem w mailu Pastwa zacznika.

Serdecznie zapraszamy!

Formularz Zgoszeniowy
Agenda szkoleniaDescription: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg

9 grudnia 2017 roku 14 osb uczestniczyo w egzaminie TELC B2 - gratulujemy wynikw i otrzymanych w styczniu certyfikatw TELC B2!


Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg

"Zarzdzanie w owiacie" - nabr wiosenno - letni

Prowadzimy nabr na kurs zarzdzania w owiacie.

Zajcia od marca 2018.

Cena cakowita - 1600z (patne w 5 ratach)

Serdecznie zapraszamy!

Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg

Zapraszamy wszystkie osoby chtne do udziau w kursach online lub szkoleniach online (webinarium) do wzicia udziau w:

 

Kurs online: miesiczny

Podstawy trudnoci i niepowodze szkolnych

rozpoczcie zaj 1.02.2018; cena 150z
Webinarium (warsztaty online w czasie rzeczywistym z moliwoci zadawania pyta): 2h
Jak radzi sobie z agresj dzieci - gotowe rozwizania i pomysy dla opiekunw dzieci


psycholog i pedagog podsuwaj gotowe rozwizania; cena 60 zKurs online: tygodniowy

Przemoc rwnienicza

rozpoczcie zaj 1.03.2018; cena 50zKurs online: tygodniowy

Mowa ciaa w praktyce

rozpoczcie zaj 1.03.2018; cena 50zPo zakoczonym kursie uczestnicy otrzymuj wiadectwa ukoczenia formy doskonalenia i nabycia nowych kwalifikacji zawodowych na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

W razie jakichkolwiek pyta - czekamy na wiadomo email lub kontakt telefoniczny - +48 502 162 365.

  

Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg

Przedstawiamy ofert kursw podyplomowych dla osb z wyszym wyksztaceniem.

- Kurs podyplomowy nadajcy kwalifikacje z zakresu
metodyki nauczania jzyka niemieckiego (dajcy kwalifikacje do nauczania jzyka! ) - 1 500 z

- Kurs podyplomowy nadajcy kwalifikacje z zakresu zarzdzania owiat dla osb zajmujcych ( lub zamierzajcych w przyszoci zajmowa) stanowiska kierownicze w placwkach owiatowych (szkoach, przedszkolach, obkach, klubach malucha, poradniach pedagogiczno - psychologicznych; orodkach wychowawczych, orodkach opiekuczych; domach kultury i in.)

- Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania jzyka angielskiego (dajcy kwalifikacje do nauczania jzyka! )

Kandydaci na wymienione kursy powinni legitymowa si dyplomem ukoczenia studiw wyszych magisterskich/ inynierskich /licencjackich.

Co nas wyrnia?
Spord wielu placwek doskonalcych wyrnia nas akredytacja lskiego Kuratora, posiadanie centrw egzaminacyjnych z certyfikatw midzynarodowych, a co najwaniejsze indywidualne podejcie do suchaczy!

 

Serdecznie zapraszamy

  

Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg

W Nowym Roku yczymy Pastwu samych sukcesw, zarwno w sferze zawodowej jak i prywatnej. Niech 2018 bdzie dla Was pod kadym wzgldem wyjtkowy.

 

Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg

"Zarzdzanie w owiacie" – kurs kwalifikacyjny 2017/2018
III Edycja

Grupa 1 – nabór zamknity -  rozpoczcie zaj potwierdzone 
Grupa 2 - nabór otwarty 

Zajcia od 30 wrzenia 2017 do 2 czerwca 2018 

Cena cakowita – 1500z (patne w 5 ratach) 

Zgoda na prowadzenie kursu na stronach lskiego Kuratorium Owiaty oraz w sekretariacie NODN.

Dla kogo kurs?

 • - Dyrektorów szkó oraz osobób zajmujcych stanowiska kierownicze w przedszkolach i innych placówkach owiatowo-wychowawczych (centrach ksztacenia praktycznego, centrach ksztacenia ustawicznego, orodkach doskonalenia nauczycieli itp.,
 • - Kandydatów na stanowiska kierownicze w owiacie,
 • - Nauczycieli zainteresowanym doskonaleniem zawodowym, pragncym naby wiedz i umiejtnoci z zakresu zarzdzania w edukacji,
 • - Osób rozważajcych zaoenie przedszkola szkoy, klubu przedszkolaka, szkoy jzykowej, itd..
 • - Osób zajmujcych si problematyk owiatow w jednostkach samorzdu terytorialnego,
 • - Pracowników nadzoru pedagogicznego,
 • - Pracowników organów prowadzcych szkoy,
 • - Animatorów dziaa i organizacji owiatowych.


Serdecznie zapraszamy!

 

Wzór wiadectwa ukoczenia kursu kwalifikacyjnego

POBIERZDescription: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg

Zapisy na  ÓSM  edycj:
 
„Kursu kwalifikacyjnego z zakresu metodyki nauczania jzyka obcego -
- jzyka angielskiego -  w okresie  wczesnoszkolnym”Grupa 1 – nabór zamknity -  rozpoczcie zaj potwierdzone  (zajcia w soboty) 

Grupa 2 - nabór otwarty 

Zajcia od 7 padziernika 2017r.,  do 2 czerwca 2018r. 


Ilo godzin: 240


Cena: 1600z  (przy udziale tylko w kursie kwalifikacyjnym)


Istnieje opcja kursu kwalifikacyjnego ZA DARMO przy wykupieniu 300h kursu jzykowego przygotowujcego do certyfikatu jzykowego.Kurs kwalifikacyjny z metodyki nauczania LUB studia podyplomowe z metodyki nauczania DAJ IDENTYCZNE UPRAWNIENIA


Plus certyfikat jzykowy w obu przypadkach.

Brak jednego z komponentów  =  brak penych kwalifikacji do nauczania jzyka angielskiego

Zgoda na prowadzenie kursu na stronach lskiego Kuratorium Owiaty oraz w sekretariacie NODN.


Serdecznie zapraszamy!

POBIERZ – zobacz ofert

POBIERZ - wzór wiadectwa ukoczenia kursu kwalifikacyjnego

 

Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg

Zapisy na  DRUG  edycj:
 
„Kursu kwalifikacyjnego z zakresu  przygotowania pedagogicznego do nauczania jzyka obcego - jzyka angielskiego”

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadajcych certyfikat jzykowy.

Grupa 1 - nabór otwarty 

Zajcia od 21 padziernika 2017r.,  do 2 czerwca 2018r. 


Ilo godzin: 240


Cena: 1600z

POBIERZ – zobacz ofert

 

Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg

"300 h  Kurs jzyka angielskiego przygotowujcy do certyfikatu PTE B2 lub TELC B2' 


Grupa 1 - nabór otwarty 
-
zajcia potwierdzone -  od 30 wrzenia 2017 do 9 czerwca 2018 

Zajcia prowadz egzaminatorzy PTE oraz TELC.

W ramach kursu 20 próbnych egzaminów z „mówienia” ONE to ONE z egzaminatorem PTE/TELC.

W ramach kursu 10 próbnych egzaminów z czci pisemnej PTE/TELC

Wszystkie zajcia i egzaminy na certyfikaty odbywaj si w siedzibie NODN!


Równolegle z kursem jzykowym, mona bra udzia w kursie kwalifikacyjnym dla nauczycieli.


Serdecznie zapraszamy!

POBIERZ – zobacz ofert

 

Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg

"90 h stacjonarnych -  Kurs jzyka angielskiego przygotowujcy do certyfikatu PTE / TELC Advanced (Competent User) plus 180h testów  Advanced (Competent User)  online na platformie e-learning NODN” 


Zajcia  -  od 21 padziernika 2017 do 2 czerwca 2018 

Zajcia prowadz egzaminatorzy PTE oraz TELC.

W ramach kursu 20 próbnych egzaminów z „mówienia” ONE to ONE z egzaminatorem PTE/TELC.

W ramach kursu 10 próbnych egzaminów z czci pisemnej PTE/TELC

Cena dla 5 osób: 1.800z (patne 10 miesicy x 180z)

Wszystkie zajcia i egzaminy na certyfikaty odbywaj si w siedzibie NODN!

Serdecznie zapraszamy!

 

Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg

Kurs jzykowy Londyskiej Izby Przemysowo - Handlowej  przygotowujcy do egzaminów (LCCI IQ)

 
Pi poziomów – kady poziom 120 godzin

Londyska Izba Przemysowo-Handlowa (LCCI IQ) jest jedn z najwikszych brytyjskich instytucji, nadajcych kwalifikacje zawodowe w systemie National Vocational Qualifications (NVQs).

Kwalifikacje LCCI IQ w zakresie znajomoci jzyka angielskiego speniaj wszystkie zalecenia brytyjskich standardów w dziedzinie nauczania jzyka, British National Standards for Languages, z tego te wzgldu posiadaj oficjalny status w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo speniaj one wymagania stawiane przez Common European Framework of Reference Rady Europy, zwracajc uwag na uycie jzyka jako istotny aspekt jego praktycznej znajomoci.

Certyfikaty Londyskiej Izby s uznawane przez pracodawców, instytucje handlowe i finansowe oraz uniwersytety i inne szkoy wysze na caym wiecie za dowód znajomoci zawodowego jzyka angielskiego. W Polsce, zgodnie z rozporzdzeniem Prezesa Rady Ministrów egzaminy LCCI IQ speniaj wymogi postpowania kwalifikacyjnego dla pracowników sub cywilnych.

 Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg
Kurs kwalifikacyjny z metodyki nauczania jzyka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dobieg koca.

Ukoczenie kursu kwalifikacyjnego wie si z pozytywnym zaliczeniem egzaminu z metodyki nauczania jzyka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym.

13 czerwca 2016r., o godz. 16.30 uczestnicy kursu przystpili do egzaminu, tylko jak tu si skupi, kiedy na zewntrz trwaj prace nad serialem TVN ;)

Gratulujemy wyników!Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/galeria.png
Zobacz zdjciaDescription: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg
Jednym z midzynarodowych egzaminów oferowanych w naszym Orodku jest PTE General.
17 czerwca 2016r., o godz. 9.00
w Niepublicznym Orodku Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku, na kampusie, odby si egzamin z Pearson Test of English General level 3.

Od lat egzamin PTE General cieszy  si w naszym Orodku du zdawalnoci, z niecierpliwoci wic czekamy na wyniki tegorocznej sesji!


 
Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/galeria.png
Zobacz zdjcia
Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg
Midzynarodowy egzamin TELC B2

Mimo, i certyfikat TELC jest nowoci w ofercie naszej placówki - cieszy si on duym zainteresowaniem kursantów. Do egzaminu przystpio a 18 osób.

W dniu 22 czerwca od godz. 9.00  odby si zarówno egzamin pisemny jak i ustny TELC B2.

Mamy nadziej, e egzamin TELC  bdzie cieszy si równie duym zainteresowaniem jak PTE General.

 

Czekamy na wyniki i trzymamy kciuki! 

 

Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/galeria.png
Zobacz zdjciaDescription: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg
Centrum Egzaminacyjne – TELC

Nasz Orodek Doskonalenia Nauczycieli zosta wpisany  do bazy jednostek egzaminacyjnych dla certyfikatów TELC.

Dzikujmy!
Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg
Metodyka nauczania jzyka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym – warsztaty

Zajcia z metodyki to nie tylko teoria... U nas to przede wszystkim warsztaty, na których testujemy metody nauczania jzyka angielskiego i metody aktywizujce. 


Pomysów nie brakuje :) 

 

Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/galeria.png
Zobacz zdjciaDescription: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg
Lekcja pokazowa

Mielimy zaszczyt uczestniczy w lekcji pokazowej naszej Absolwentki. 


Zajcia pokazowe odbyy si w klasie integracyjnej, w której nauczyciele realizuj innowacj edukacyjn uczc dzieci jzyka angielskiego poprzez zabaw. 

 


Dzikujemy za zaproszenie Pani Monice Szewczyk oraz Zespoowi Szkó Sportowych w Radlinie.

 

Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/galeria.png
Zobacz zdjcia

 


Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg


Dnia 9 marca 2017 roku  w placówce naszego Orodka odbyo si szkolenie zorganizowane wspólnie z wydawnictwem Oxford University Press. 

Podczas szkolenia zostay omówione zmiany w nauczaniu jzyka angielskiego wynikajce z reformy edukacji, oraz zagadnienia zwizane z dysleksj. 

Cz warsztatowa szkolenia nosia tytu : " Practice makes perfect! How to manage learning time effectively both at school and at home", podczas której pani Dorota Strumiska przedstawia nowoczesne metody wykorzystywania technologii w nauczaniu dzieci.


Dzikujemy za tak liczne przybycie i uczestnictwo w szkoleniu! 

 

Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/galeria.png
Zobacz zdjciaEgzamin PTE level 3

Egzamin odbdzie si 17 czerwca 2017 roku w siedzibie Niepublicznego Orodka Doskonalenia Nauczycieli, ul. Rudzka 13c, pitro III, sala 3.7

Zapisy na sesj czerwcow do dnia 15 maja 2017r.
Serdecznie zapraszamy!
Egzamin TELC B2

Egzamin TELC odbdzie si 24 czerwca 2017 roku w siedzibie Niepublicznego Orodka Doskonalenia Nauczycieli, ul. Rudzka 13c, pitro III, sala 3.7

Zapisy na sesj czerwcow do dnia 30 maja 2017r.
Serdecznie zapraszamy!
"Zarzdzanie w owiacie" - kurs kwalifikacyjny
Grupa 1 - rozpoczcie zaj potwierdzone
Grupa 2 - nabr otwarty

Zajcia od 30 wrzenia 2017 do 2 czerwca 2018

Cena cakowita: 1500z (patne w 5 ratach)
Serdecznie zapraszamy!"Metodyka nauczania jzyka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym"
- kurs kwalifikacyjny

Rozpoczty nabr

Zajcia od 21 padziernika 2017 do 26 maja 2018

Serdecznie zapraszamy!"Kurs jzyka angielskiego przygotowujcy do certyfikatu PTE B2 lub TELC B2'

Zajcia od 30 wrzenia 2017 do 16 czerwca 2018

Rwnolegle z kursem kwalifikacyjnym mona wzi udzia w kursie jzyka angielskiego dla nauczycieli, ktry przygotowuje do certyfikatu PTE B2 lub TELC B2 (poziom znajomoci jzyka angielskiego na poziomie B2).

Serdecznie zapraszamy!25 marca 2017 roku trzecia grupoa rozpoczyna zajcia kursu kwalifikacyjnego "Zarzdzanie Owiat".Zgoda na prowadzenie kursu na stronach Kuratorium oraz w sekretariacie ODN. Zostay trzy wolne miejsca. Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy na szkolenie dla nauczycieli - 9.03.2017r.


Zmiany w nauczaniu j.angielskiego wynikajce z reformy edukacji.
"Practice makes perfect! How to manage learning time effectively both at school and at home"

9 marca o godz. 15.00 w siedzibie NODN, Rybnik, ulica Rudzka 13c, budynek B.


Czy masz dziecko zagroone dysleksj? Moesz to zauway ju w pierwszym roku ycia.

Zapraszamy na warsztaty z ABC dysleksji, ktre odbd si 9 marca o godz. 16.00 w siedzibie NODN, Rybnik, ulica Rudzka 13c, budynek B.


100 % dofinansowania
Midzynarodowy certyfikat TELC
wraz z penym kursem jzykowym

Masz wicej ni 25 lat?

Chcesz nauczy si jzyka i otrzyma certyfikat uznawany na caym wiecie?

A moe chcesz przeama kolejne bariery?

Jeli tak, to te kursy s dla Ciebie!


Jzyki do wyboru: angielski, niemiecki, francuski

Poziomy zaawansowania: A1, A2, B1, B2

Czas trwania: I nabr kursw odbywa zajcia od marca do czerwca 2017r.

Harmonogram Egzaminw: czerwiec 2017, marzec 2018, czerwiec 2018

Egzamin TELC (The European Languages Certificates) to jeden z najpopularniejszych certyfikatw powszechnie uznawanych na arenie midzynarodowej.

Certyfikat jest wany przez cae ycie!


Cena egzaminu poza projektem: ok. 500 z

* kurs komputerowy ECCC wraz z certyfikatem wchodzi w skad projektu dla wszystkich uczestnikw - 100% dofinansowaniaW marcu 2017 roku trzecia 20 - osobowa grupa rozpocznie zajcia kursu kwalifikacyjnego "Zarzdzanie Owiat". Zgoda na prowadzenie kursu na stronach Kuratorium oraz w sekretariacie ODN.
Nabr trwa do 28 lutego 2017 roku.


Grupa potwierdzona. Zajęcia rozpoczynają się 25 marca (sobota).

Serdecznie zapraszamy!
W marcu 2017 roku trzecia grupa rozpocznie zajcia kursu kwalifikacyjnego "Metodyka nauczania jzyka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym".


Zajcia od marca 2017 do maja 2018 roku.
Rwnolegle z kursem kwalifikacyjnym mona wzi udzia w kursie jzyka angielskiego dla nauczycieli, ktry przygotowuje do certyfikatu PTE level 3 (poziom znajomoci jzyka angielskiego na poziomie B2).

Zgoda na prowadzenie kursu na stronach Kuratorium oraz w sekretariacie ODN.

Nabr trwa do 28 lutego 2017 roku.

Grupa potwierdzona. Zajęcia rozpoczynają się 21 marca (sobota).

Serdecznie zapraszamy!
W marcu 2017 roku rozpoczynamy zajcia kursu kwalifikacyjnego "Przygotowanie pedagogiczne do nauczania jzyka angielskiego" dla osb z ceryfikatem jzykowym.

Zajcia od marca 2017 do wrzenia 2017 roku.

Rwnolegle z kursem kwalifikacyjnym mona wzi udzia w kursie jzyka angielskiego dla nauczycieli, ktry przygotowuje do certyfikatu PTE level 3 (poziom znajomoci jzyka angielskiego na poziomie B2) lub PTE level 4.

Zgoda na prowadzenie kursu na stronach Kuratorium oraz w sekretariacie ODN.

Nabr trwa do 28 lutego 2017 roku.

Serdecznie zapraszamy!

 

 


Grupa padziernikowa z kursu metodyczno - jzykowego z metodyki nauczania jzyka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym rozpocza zajcia 1.10.2016 roku.

Otwarty zosta nabr do grupy, ktra rozpocznie zajcia w marcu 2017 roku. Zapraszamy!

Grupa nr 1 kursu "Zarzdzanie Owiat" - rozpoczyna zajcia 27 listopada 2016 roku.

Otwarty zosta nabr do Grupy nr 2, ktra rozpocznie zajcia w marcu 2017 roku.

Serdecznie zapraszamy!


Ju 148 osb uzyskao kwalifikacje do nauczania j. angielskiego.
Tylko rok dzieli Ci od zdobycia kwalifikacji.Kurs kwalifikacyjny z metodyki nauczania LUB studia podyplomowe z metodyki nauczania DAJ IDENTYCZNE UPRAWNIENIA


Plus certyfikat jzykowy w obu przypadkach

Rozporzdzenie z zaznaczonym fragmentem

 

Zapraszamy nauczycieli przedszkola oraz klas I – III szkoy podstawowej na:

Konferencj orgaznizowan przez Wydawnictwo OXFORD oraz NODN w Rybniku (rybnicki kampus) w dniu 15 wrzenia 2016 roku o godz. 14.30

 
Tematyka prezentacji:

Wspomaganie umiejtnoci poprawnego pisania i czytania poprzez gry i zabawy (przedszkola, szkoy podstawowe)

Z wyjtkiem ortografii i wymowy mona nauczy si angielskiego w 30 godzin.

Mark Twain

Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ucz si poprzez zabaw i bez wysiku. Podczas warsztatu zaprezentowane zostan metody i aktywnoci, które sprawi, e nauka jzyka angielskiego bdzie efektywna, ciekawa i co wicej skutecznie przygotuje dzieci do funkcjonowania w dynamicznie zmieniajcym si wiecie. Skupimy si na zagadnieniu czytania i pisania, które sprawiaj najmodszym (i nie tylko) duy kopot. Poprzez proste gry, zabawy i projekty manualne, dowiemy si jak zachci najmodszych do nauki pisania oraz sprawi, e bdzie ona ekscytujca i ciekawa. Odejdziemy od nudnego i odtwórczego przepisywania sówek i wspólnie zastanowimy si nad motywujcym, a zarazem interesujcym sposobem literowania.

Uczestnicy konferencji otrzymuj darmowe materiay do pracy z dziemi.

 

Pobierz dodatkowe informacje
Zapisy na SZST edycj kursu kwalifikacyjnego z zakresu metodyki nauczania jzyka obcego (jzyka angielskiego) w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.


Podsiadajc akredytacj lskiego Kuratora Owiaty, prowadzimy zarwno kursy kwalifikacyjne jak i jzykowe przygotowujce do certyfikatw koniecznych do uzyskania kwalifikacji do nauczania jzyka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym.


Rozpoczlimy zapisy do grup rozpoczynajcych zajcia w pierwszy weekend padziernika - zapisz si ju dzi!Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania jzyka obcego (jzyka angielskiego)


Cena: 1600z LUB ZA DARMO, jeeli wykupisz kurs przygotowujcy do egzaminu PTE level 3
Ilo godzin: 240


Zjazdy: zajcia w soboty


Opcja kursu kwalifikacyjnego ZA DARMO przy wykupieniu 350h kursu jzykowego - tylko do 30 czerwca 2016

Pacisz tylko za kurs jzykowy i certyfikat - a zyskujesz pene uprawnienia!Masz pytania? Zadzwo: 32 43 29 857 lub 502 162 365UWAGA NOWO! 
Kurs Jzykowy w dwóch wariantach do wyboru!


Cena: 3500 z   (mniej ni 10 z za godzin)

Zajcia dla osób posiadajcych podstawow wiedz z jzyka angielskiego.

W cenie:

- Kurs Kwalifikacyjny z metodyki nauczania jzyka angielskiego
- Kurs jzykowy 350 godzin
- Konwersacje - 10 próbnych speakingów egzaminacyjnych
- Zajcia z egzaminatorami certyfikatu PTE General
- Dodatkowe materiay i zajcia na platformie e-learningowej
- 3 egzaminy próbne z PTE General level 3
- mae grupy- do 15 osóbCena: 4800 z (mniej ni 10 zotych za godzin)

Zajcia dla osób, które s na poziomie AO z angielskiego.


W cenie:

- Kurs Kwalifikacyjny z metodyki nauczania jzyka angielskiego
- Kurs jzykowy 480 godzin
- Konwersacje – 10 próbnych speakingów egzaminacyjnych
- Zajcia z egzaminatorami certyfikatu PTE General
- Dodatkowe materiay i zajcia na platformie e-learningowej
- 3 egzaminy próbne z PTE General level 3
- mae grupy- do 15 osób

 


UWAGA:

Zapisujc si do koca czerwca otrzymujesz gratis dodatkowe 20h konwersacji!

 

 

Zapraszamy na kurs kwalifikacyjny z Zarzdzania w Owiacie.


Cena: 1400z

 

Uczestnicy zdobd kwalifikacje do zarzdzania placówkami owiatowymi.
Kurs jest skierowany do nauczycieli, zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejtnoci niezbdnych do waciwego zarzdzania szko/placówk.
Celem kursu jest ksztacenie w zakresie midzy innymi umiejtnego zarzdzania zasobami ludzkimi, wasnym rozwojem zawodowym i indywidualnym oraz szko jako organizacj uczc si.

Uczestnikami kursu mog by nauczyciele posiadajcy odpowiedni poziom wyksztacenia zgodny z Rozporzdzeniem MEN z dnia 27 padziernika 2009 r. w sprawie wymaga jakim powinna odpowiada osoba zajmujca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkó i rodzajachZjazdy tylko 5 sobót w semestrze.

 

Zobacz ofert w pdf

Wykaz placwek do odbywania praktyk pedagogicznych z zarzadzania

 


Kurs jzykowy przygotowujcy do egzaminów LCCI
 
Pi poziomów – kady poziom 120 godzin – kada godzina zaj 10z

 

Londyska Izba Przemysowo-Handlowa (LCCI IQ) jest jedn z najwikszych brytyjskich instytucji, nadajcych kwalifikacje zawodowe w systemie National Vocational Qualifications (NVQs).

Kwalifikacje LCCI IQ w zakresie znajomoci jzyka angielskiego speniaj wszystkie zalecenia brytyjskich standardów w dziedzinie nauczania jzyka, British National Standards for Languages, z tego te wzgldu posiadaj oficjalny status w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo speniaj one wymagania stawiane przez Common European Framework of Reference Rady Europy, zwracajc uwag na uycie jzyka jako istotny aspekt jego praktycznej znajomoci.

Certyfikaty Londyskiej Izby s uznawane przez pracodawców, instytucje handlowe i finansowe oraz uniwersytety i inne szkoy wysze na caym wiecie za dowód znajomoci zawodowego jzyka angielskiego. W Polsce, zgodnie z rozporzdzeniem Prezesa Rady Ministrów egzaminy LCCI IQ speniaj wymogi postpowania kwalifikacyjnego dla pracowników sub cywilnych.

 

 

Pobierz pdf ze szegóami oferty 

Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny „Jzyk angielski” dla nauczycieli z certyfikatem


Cena: 1400z 


Zjazdy: zajcia w soboty.

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli z midzynarodowym certyfikatem jzykowym na poziomie B2* i wyszym.


Ukoczenie kursu kwalifikacyjnego pedagogiczno-metodycznego daje kwalifikacje do nauczania jzyka angielskiego od 4 klasy szkoy podstawowej wzwy.


*Jeli jeste zainteresowany kursem jzykowym przygotowujcym do certyfikatu, zadzwo.Egzamin PTE level 3 sesja czerwiec 2016

11 czerwca 2016r., o godz. 9.00 w Niepublicznym Orodku Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku, na kampusie, odby si egzamin z Pearson Test of English General level 3.

W Rybniku, do egzaminu przystpio 37 osób. Czekamy na ceryfikaty J

 


Zobacz zdjcia

 


Kurs z jzyka angielskiego przygotowujcy do certyfikatu jzykowego, koniecznego do uzyskania kwalifikacji do nauczania jzyka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym

Cena: 3500 z (350 godzin - 10z za godz.) - do kursu jzykowego,
Kurs Kwalifikacyjny GRATIS
raty: 350z x 10 miesicy


Zjazdy:
grupy weekendowe: zajcia w soboty od 9.00 - 15.00
grupy tygodniowe: kady wtorek od 16.30 - 20.30 i jeden czwartek w miesicu

Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania jzyka obcego (jzyka angielskiego) w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania pocztkowego - informacje dodatkoweW zwizku z licznymi zapytaniami informujemy, e WARUNKIEM KONIECZNYM do uzyskania wiadectwa ukoczenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu metodyki nauczania jzyka obcego (jzyka angielskiego) jest posiadanie certyfikatu ktregokolwiek z nastpujcych egzaminw, potwierdzajcego znajomo jzyka angielskiego na poziomie podstawowym:

a) First Certificate in English (FCE) - ocena A lub B, University of Cambridge ESOL Examinations (dawniej University of Cambridge Local Examinations Syndicate),

b) International English Language Testing System (IELTS) - z wynikiem 5,0-6,0 pkt, University of Cambridge ESOL Examinations, British Council, IDP IELTS Australia,

c) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - Educational Testing Service (ETS):
- wersja iBT (internetowa) - z wynikiem cakowitym minimum 57 pkt,
- wersja CBT (komputerowa) - minimum 173 pkt i dodatkowo minimum 3,5 pkt z pracy pisemnej (TWE) oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego (TSE),
- wersja PBT (tradycyjna) - minimum 500 pkt i dodatkowo minimum 3,5 pkt z pracy pisemnej (TWE) oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego (TSE),

d) City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator (B2) 500/1765/2 funkcjonujcy rwnie pod nazw:
City & Guilds International ESOL (IESOL) - poziom "Communicator" cznie z City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (Spoken) Communicator (B2) 500/1775/5 funkcjonujcym rwnie pod nazw: City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) - poziom "Communicator",

e) Pearson Test of English General (dawniej London Tests of English), Level 3 - ocena: pass, merit lub distinction, Edexcel, Pearson Language Tests,

f) Pearson Test of English Academic - z wynikiem 59-75 pkt, Edexcel, Pearson Language Tests,>

g) Education Development International (EDI), London Chamber of Commerce and Industry IQ (LCCI IQ), JETSET poziom 5.

1. (rdo: zacznik do Obwieszczenia MEN z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (...) (Dz. U. Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 padziernika 2013 r., poz. 1207).

 

 Szkolenie PTE Young Learners.

W sobot 23 kwietnia w naszym orodku przy ul. Rudzkiej 13 C na Kampusie odbyo si szkolenie dla nauczycieli jzyka angielskiego na temat egzaminów dla dzieci PTE Young Learners, prowadzone przez trenera i egzaminatora PTE General i PTE Young Learners, pana Kamila Petryka. Szkolenie skadao si z trzech czci.

Na pierwszej sesji szkolenia uczestnicy mogli dowiedzie si, z jakich elementów skadaj si testy PTE Young Learners, jakie umiejtnoci sprawdzaj i jak wpywa na motywowanie dzieci. Przydatn czci sesji byo przedstawienie nauczycielom przykadowych scenariuszy lekcji, które przygotowuj uczniów do testu.

Po krótkiej przerwie kawowej odbya si druga sesja dla egzaminatorów, gdzie przybliona zostaa struktura egzaminu oraz sposób jego oceniania. Podsumowaniem drugiej sesji szkolenia byy warsztaty dla przyszych egzaminatorów PTE Young Learners, które pokazay uczestnikom jak przeprowadzi i oceni egzamin.

Trzecia sesja skierowana bya do rodziców przedstawiajca zalety i korzyci egzaminu PTE Young Learners.

Szkolenie przebiego w przyjemnej atmosferze, za przekazane informacje z pewnoci pozwol lektorom na wzbogacenie swojego warsztatu.Wejd do galerii


 


RUSZYY ZAPISY DO PITEJ EDYCJI KURSU KWALIFIKACYJNEGO! Zajcia zaczynamy od marca!

Jako JEDYNY w okolicy AKREDYTOWANY Orodek Doskonalenia Nauczycieli, prowadzimy zarwno kursy kwalifikacyjne jak i jzykowe przygotowujce do certyfikatw koniecznych do uzyskania kwalifikacji do nauczania jzyka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym.


Kurs kwalifikacyjny z metodyki nauczania jzyka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym

Cena: 1600z
Ilo godzin: 240
Zjazdy: grupa weekendowa: zajcia w soboty.


Pacisz tylko za kurs jzykowy i certyfikat - a zyskujesz pene uprawnienia!

Kurs z jzyka angielskiego przygotowujcy do certyfikatu jzykowego, koniecznego do uzyskania kwalifikacji do nauczania jzyka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym

Cena: 3000z (10z za godz.) - do kursu jzykowego, Kurs Kwalifikacyjny GRATIS
raty: 340z x 9 miesicy
Zjazdy: weekendy


Ruszyy zapisy na kurs kwalifikacyjny z metodyki nauczania jzyka angielskiego dla osb posiadajcych certyfikaty jzykowe.

Kurs w/w daje uprawnienia do nauczania jzyka angielskiego we wszystkich typach szk i placwek. Niezbdnym jest posiadanie odpowiednich certyfikatw jzykowych.Szanowny Nauczycielu wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.


Sprawdź, czy masz uprawnienia do nauczania języka angielskiego lub niemieckiego w przedszkolu i/lub klasach 1 - 3.
uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela języka obcego w przedszkolach i klasach 1-3, posiada:

- nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego + posiadający państwowy certyfikat językowy + ukończony kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe z zakresu wczesnego nauczania języka obcego.

Masz ukończone studia podyplomowe bez certyfikatu językowego? Nie masz uprawnień do nauczania języka!

Masz ukończony kurs kwalifikacyjny bez certyfikatu językowego? Nie masz uprawnień do nauczania języka!

Masz certyfikat językowy bez kursu kwalifikacyjnego lub studiw podyplomowych? Nie masz uprawnień do nauczania języka!

ZAPRASZAMY na dotowany kurs kwalifikacyjno - metodyczny z języka angielskiegoKURSY JĘZYKOWE przygotowujące do certyfikatu językowego PTE level 3
dla nauczycieli przedszkola i szkoly podstawowej


By uzyskać kwalifikacje językowe wymagane do nauczania języka angielskiego, proponujemy nauczycielom przedszkoli udzial w opracowanym specjalnie dla tej grupy zawodowej kursie języka angielskiego, przygotowujacym do zdania egzaminu PTE level 3.

Zajęcia prowadzone są przez egzaminatorw egzaminu PTE oraz wykladowcw Nauczycielskiego Kolegium Językw Obcych w Rybniku. Egzamin przeprowadzany jest w naszej siedzibie.

Podobną ofertę doskonalącą przygotowaliśmy rwnież w zakresie języka niemieckiego. W zależności od stopnia opanowania języka przez kandydatw (poziom A2 lub B1) zaplanowano utworzenie grup o zrżnicowanej ilości godzin (580, 300 lub 120 godzin lekcyjnych). W celu określenia poziomu językowego kandydatw przeprowadzony zostaje bezpłatny test diagnozujący.

W celu umożliwienia uczestnikom zdobycia kwalifikacji uprawniających do nauczania języka obcego prowadzimy w sposb ciągły kursy kwalifikacyjne z zakresu wczesnego nauczania języka obcego.
Październik 2015 r.

W październiku zajęcia rozpoczęły grupy językowe: weekendowe i tygodniowe, przygotowujące do certyfikatu PTE level 3.

W październiku zajęcia rozpoczęły grupy kursu kwalifikacyjnego z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego: grupy weekendowe.


Zmiany prawne w zakresie nauczania językw obcych w przedszkolach

W lutym 2014 r. do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia oglnego w poszczeglnych typach szkl. Wprowadza on obowiązkową, bezpłatną naukę języka obcego nowożytnego dla wszystkich dzieci korzystąjacych z wychowania przedszkolnego.
Rozporządzenie zostalo podpisane w dn. 30 maja 2014 r.

Czytaj więcej